Copyright - Arthur Erickson
Toronto Residence Toronto, ON
Residential architecture
Houses, cottages and residential units
Arthur Erickson
1973 - Canadian Architect Awards of Excellence - Award
Canadian Architect Magazine