Art Gallery of Alberta

Art Gallery of Alberta

Edmonton, AB

© Jim Dobie Photography
1 Award