Prototype Laneway Housing, University of Toronto

Toronto, ON
2021
Residential (small)
Award